Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 mei 2018.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden betekent:
- tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
- de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/scooter/motorfiets genoemd;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
- de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van BOVAG Fietsbedrijven/ Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot een tweewieler, onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert of laat uitvoeren;
- de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
- de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaam-heden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te helpen;
- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief bpm;
- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
- schriftelijk: in geschrift of elektronisch
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers, onderdelen en accessoires wordt gegeven;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/scooter/bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets dat door de ondernemer kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
KOOP
Artikel 2 - Het aanbod
1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld van de algemene voorwaarden.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer.
De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn.
Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.
Artikel 3 - De overeenkomst
De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van.
Artikel 4 - De inhoud van de overeenkomst
1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:
- de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires
- de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of accessoires;
- de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of:
- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
- de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
- de wijze van betaling;
- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in
ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.
2. Ondernemer vermeldt in de koopovereenkomst voor een nieuwe elektrische fiets:
- een redelijke indicatie van de vervangingskosten van de accu ten tijde van de koop
- en een redelijke indicatie van de levensduur en actieradius van de accu ten tijde van de koop.
De daadwerkelijke levensduur en actieradius van een elektrische fiets is afhankelijk van factoren zoals gewicht berijder, windsterkte, bandenspanning en het steeds tijdig en correct opladen van de accu. Met het ouder worden van de accu neemt deze actieradius merkbaar af.
Artikel 5 - Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de ondernemer de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De ondernemer brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.
Artikel 6 - Het risico voor de tweewieler
1. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.
2. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.
Artikel 7 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf
de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
- als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren;
- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.
Artikel 8 – Gevolgen van verzuim
1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de ondernemer een beroep kan doen op overmacht.
Artikel 9 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in verzuim is.
2. Het annuleren kan tot de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in
te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen.
De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 10 - Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal de ondernemer
de dreigende kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Voor overige tweewielers moet het reparatiebedrag ten minste €50,- zijn.
Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
4. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de ondernemer.
Artikel 11 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
Artikel 12 - Stallingskosten
1. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen
2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer een redelijke vergoeding rekenen.
Artikel 13 - Retentierecht
1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden
of andere kosten heeft betaald.
2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 22, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.
Artikel 14 - Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die
na het vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer weigeren de onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.
GARANTIE
Artikel 15 - Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires
1. Consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument gekocht heeft. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). Ondernemer staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Bij een reparatie op basis van de garantie zoals bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de ondernemer voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
2. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
3. Op gebruikte tweewielers verleent de ondernemer minimaal zes maanden BOVAG Garantie, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum aankoopbedragen, zie lid 4.
4. Het aankoopbedrag van een gebruikte fiets moet €250,- of meer bedragen.
Het aankoopbedrag van een gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets moet tenminste de helft van de oorspronkelijke catalogusprijs van deze tweewieler zijn.
Het aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van deze motorfiets zijn als het aankoopbedrag dan minimaal €3000,- bedraagt.
5. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit BOVAG Garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte tweewielers, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.
Artikel 16 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel, accessoire
1. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
2. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij motor-fietsen, onderdelen of accessoires garandeert de ondernemer hetzelfde, maar dan gedurende zes maanden.
3. Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:
a. Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens ondernemer) is verricht,
dan geldt deze garantie niet.
b. Deze garantie geldt ook niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de ondernemer. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de ondernemer anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de ondernemer bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
c. Verzoekt de consument de ondernemer om een noodreparatie aan de tweewieler, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
d. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
e. Wanneer de ondernemer geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 4 zich voordoet.
f. Wanneer een derde werk aan de door de ondernemer gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument - tenzij de situatie uit lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden.
De consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de ondernemer al eerder op deze tweewieler, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
4. Een uitzondering op lid 3 sub e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden tweewieler is. De noodsituatie moet zich
dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van
de ondernemer. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte tweewieleronderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG, tenzij er geen BOVAG lid in de buurt is en consument en ondernemer hebben afgesproken dat deze eis kon worden losgelaten. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de tweewieler door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de ondernemer geldt.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 - Betaling
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
2. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
3. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler
De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren. Consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.
Artikel 19 - Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.
Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.
Artikel 20 - Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.
Artikel 21 - Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler of over de uitvoering van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie moet daarmee eerst naar de ondernemer gaan.
2. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de ondernemer geldt het volgende: de consument kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 65 95 395. Deze bemiddelingsregeling is op klachten over de verkoop van een gebruikte tweewieler van toepassing. De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op BOVAG Garantie zoals bedoeld in artikel 15. De consument kan er natuurlijk ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Als consument wel een beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur op een nieuwe tweewieler, onderdelen of accessoires afgegeven garantie, is een beroep op BOVAG bemiddeling niet mogelijk.
Artikel 22 - Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de ondernemer het voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.
2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven. Zij geldt ook alleen bij:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler, onderdeel of accessoire afgegeven garantie;
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij de consument niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs van de gebruikte motorfiets mag hierbij niet minder zijn dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde en moet minimaal €3000,- zijn. De koopprijs van de gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder zijn dan de helft van de catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan €250,-;
c. de overeenkomst waarop de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.
3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de ondernemer heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Tweewielers te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
4. De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG lid.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers moet de consument een vergoeding betalen.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
Artikel 23 - Nakomingsgarantie
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de ondernemer besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden.
De garantstelling geldt tot €450,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €450,-
zal BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €450,- aan de consument overgedragen.
BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de ondernemer haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.
Artikel 24 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door de ondernemer verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de ondernemer:
- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
- de consument optimale service verlenen;
- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de ondernemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.
Artikel 25 - Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Drukversie 1

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG TWEEWIELERBEDRIJVEN KOOP/ REPARATIE & ONDERHOUD

logo bovag 1
ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2022. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).

DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden betekent:
- tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen(waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
- de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom- of snor-)fiets/scooter/motorfiets genoemd;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
- de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van BOVAG Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot een tweewieler, onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert of laat uitvoeren;
- de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
- de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te helpen;
- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief bpm;
- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de
tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
- schriftelijk: in geschrift of elektronisch
- de garantie:
a. de wettelijke garantie als bedoeld in art. 7:17 Burgerlijk Wetboek;
b. de fabrieks- of importeursgarantie op tweewielers, onderdelen en accessoires (zie art. 15 lid 2);
c. de BOVAG Aankoopgarantie op een gebruikte tweewieler zoals omschreven in art. 15 lid 3 en 4 en het BOVAG Garantiebewijs dat door de verkoper kan worden verstrekt;
d. de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op werkzaamheden.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

KOOP
Artikel 2 - Het aanbod
1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld van de algemene voorwaarden.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.
Artikel 3 - De overeenkomst
De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van.
Artikel 4 - De inhoud van de overeenkomst
1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval: de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres; de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires, de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of accessoires; de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of: de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire; de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten; de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde; de wijze van betaling; de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.  
2. Ondernemer vermeldt in de koopovereenkomst voor een nieuwe elektrische fiets:
 een redelijke indicatie van de vervangingskosten van de accu ten tijde van de koop; en een redelijke indicatie van de levensduur en actieradius van de accu ten tijde van de koop. De daadwerkelijke levensduur en actieradius van een elektrische fiets is afhankelijk van factoren zoals gewicht berijder, windsterkte, bandenspanning en het steeds tijdig en correct opladen van de accu. Met het ouder worden van de accu neemt deze actieradius merkbaar af.
Artikel 5 - Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid. In ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de ondernemer de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De ondernemer brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar termijn niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.
Artikel 6 - Het risico voor de tweewieler
1. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.
2. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.
Artikel 7 - Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
Als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren; als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.
Artikel 8 - Gevolgen van verzuim
1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de ondernemer een beroep kan doen op overmacht.
Artikel 9 - Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in verzuim is.
2. Het annuleren kan tot de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 10 - Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal de ondernemer de dreigende kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Voor overige tweewielers moet het reparatiebedrag ten minste €50,- zijn. Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
4. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de ondernemer.
Artikel 11 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
Artikel 12 - Stallingskosten
1. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen
2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer een redelijke vergoeding rekenen.
Artikel 13 - Retentierecht
1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 22, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.
Artikel 14 - Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer weigeren de onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.
GARANTIE
Artikel 15 - Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires
1. De consument heeft -naast de BOVAG reparatie en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in artikel 16, de BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 3 en lid 4 en het BOVAG Garantiebewijs en/of de fabrieks- en importeursgarantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 2- ook altijd wettelijke garantie.
2. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie.
3. Garantie op gebruikte tweewielers: twaalf maanden. Naast de wettelijke garantie verleent de ondernemer minimaal twaalf maanden BOVAG Aankoopgarantie, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Aankoopgarantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum aankoopbedragen, zie lid 4.
4. Het aankoopbedrag van een gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets moet tenminste de helft van de oorspronkelijke catalogusprijs van deze tweewieler zijn. Het aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal €3000 bedragen.
5. Bij vervanging wegens garantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 en in lid 3 en lid 4 en het BOVAG Garantiebewijs is de consument niet gehouden te betalen voor normaal gebruik van het vervangen product in de periode voor de vervanging. Tijdens reparatie of vervanging wegens garantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 en in lid 3 en lid 4 en het BOVAG Garantiebewijs zorgt de verkoper/reparateur ook voor een passende
oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit BOVAG Aankoopgarantie verstrekt. Gebreken die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de BOVAG Aankoopgarantie, tenzij de consument aantoont dat de gebreken niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.
Artikel 16 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel, accessoire
1. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
2. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij motorfietsen, onderdelen of accessoires garandeert de ondernemer hetzelfde, maar dan gedurende zes maanden.
3. Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:
a. Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens ondernemer) is verricht, dan geldt deze garantie niet.
b. Deze garantie geldt ook niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de ondernemer. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de ondernemer anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de ondernemer bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit oort onderdelen,materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
c. Verzoekt de consument de ondernemer om een noodreparatie aan de tweewieler,onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
d. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
e. Wanneer de ondernemer geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 4 zich voordoet.
f. Wanneer een derde werk aan de door de ondernemer gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument - tenzij de situatie uit lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de ondernemer al eerder op deze tweewieler,
dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
4. Een uitzondering op lid 3 sub e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden tweewieler is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de ondernemer. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte tweewieleronderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG, tenzij er geen BOVAG lid in de buurt is en consument en ondernemer hebben afgesproken dat
deze eis kon worden losgelaten. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de tweewieler door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de ondernemer geldt.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 - Betaling
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
2. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
3. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler
De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de
gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren. Consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.
Artikel 19 - Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling op en in afwijking van deze algemene voorwaarden.
Artikel 20 - Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en
onderhoudsgarantie zijn ongeldig.
Artikel 21 - Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler of over de uitvoering van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie moet daarmee eerst naar de ondernemer gaan.
2. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de ondernemer geldt het volgende: de consument kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 65 95 395. Deze
bemiddelingsregeling is op klachten over de verkoop van een gebruikte tweewieler van toepassing. De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 15. De consument kan er natuurlijk ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Als consument wel een beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur op een nieuwe tweewieler,
onderdelen of accessoires afgegeven garantie, is een beroep op BOVAG bemiddeling niet mogelijk.
Artikel 22 - Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de ondernemer het voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.
2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven. Zij geldt ook alleen bij:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler, onderdeel of accessoire afgegeven garantie;
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij de consument niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs van de gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder zijn dan de helft van de catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan €250,-.
Het aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal €3000,- bedragen;
c. de overeenkomst waarop de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.
3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de ondernemer heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Tweewielers te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
4. De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG lid.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers moet de consument een vergoeding betalen.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
Artikel 23 - Nakomingsgarantie
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de ondernemer besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot €450,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €450,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €450,- aan de consument overgedragen. BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit als het faillissement of de surseanceis uitgesproken of de ondernemer haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.
Artikel 24 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door de ondernemer verwerkt overeenkomstig de AVG. Aan de hand van deze verwerking kan de ondernemer: de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen; de consument optimale service verlenen; hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de ondernemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.
Artikel 25 - Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Bron:  Bovag.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN BOVAG FIETSBEDRIJVEN (FIETS/EBIKE) 

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid van BOVAG Fietsbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets, of van toebehoren (zoals
een sleutel), of van fietsonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets en het derven van huurinkomsten;
berijder: de feitelijk bestuurder van de fiets;
schriftelijk: in geschrift of elektronisch.
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen tussen verhuurder en huurder.
Artikel 2 - Het aanbod
1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet.
2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een fiets. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden. Het aanbod kan direct na uitbrengen worden aanvaard.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
 de fiets;  de huurtermijn; de huursom; de wijze van betalen; de mogelijk bijkomende kosten; de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet, de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze waarborgsom bedraagt maximaal €50,- en kan contant of op een andere wijze worden betaald; het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is.
4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
5. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden in principe bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later.
Artikel 3 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.
Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd)
Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
Artikel 5 - De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.
5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.
Artikel 6 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken,
dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de fiets, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
2. De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt de fiets niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele
verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets aan de verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder de fiets niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de fiets te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen. Als het onmogelijk is en blijft de fiets terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
Artikel 7 - Annulering
Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 10% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 30% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90% van de huursom;
- bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom.
Artikel 8 – Betaling
1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.
2. Zodra de fiets is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt binnen 2 maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
5. Als de huurperiode binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst begint, dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Tenzij anders is overeengekomen, moet de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.
Artikel 9 - Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig opladen. Het is verboden om de fiets te gebruiken op een circuit, of op een terrein waarvoor de fiets niet geschikt is. De fiets moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.
2. Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan de fiets ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan de fiets heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
3. Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een kinderzitje.
4. Huurder moet er op letten dat niet iemand de fiets gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
5. Huurder mag de fiets niet doorverhuren.
6. Huurder mag de fiets niet vervoeren op een auto of anderzijds verplaatsen dan fietsend. 
7. Als de fiets kapot is, geldt artikel 10 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt.
8. Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets.
Artikel 10 - Instructies voor de huurder
1. Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd, of raakt de fiets vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen: huurder informeert de verhuurder hierover, huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt, huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar; huurder laat de fiets zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing; het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
2. Bij vermissing van de fiets is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.
Artikel 11 - Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische fiets is de accu volledig opgeladen.
2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen fiets kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer de overeengekomen fiets zich al in de hoogste categorie bevindt.
3. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
4. Er is adequate pechhulp zowel in Nederland als in België en Duitsland. Voor andere landen geldt pechhulp alleen als partijen hebben afgesproken dat de fiets in deze landen gebruikt mag worden.
5. Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de fiets moet worden gerepareerd. De fiets zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
6. Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. 
7. In geval van schade aan de fiets in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de fiets voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van artikel 12 van toepassing is.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €150,-, bij elektrische fietsen maximaal €300,-.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aanhem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
3. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.
4. Als huurder een andere persoon op de fiets als passagier meeneemt of wanneer huurder een andere persoon de fiets laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 13 - Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.
2. Wanneer iemand die persoonschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonschade.
3. Dat wat in artikel 13 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er persoonschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
4. De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting.
Artikel 14 - Schade en reparaties
1. Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets.
2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, geletop het gebrek zelf.
3. Als uitzondering op lid 2 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig.
4. Als de fiets schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder de fiets terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt.
5. Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.
6. Indien verhuurder de verhuurde fiets niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen.
7. Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan de fiets in de volgende situaties te vergoeden:  het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten; het gebrek zat er toen al, maar verhuurder heeft op het moment van de afspraak aan huurder gemeld dat de fiets het gebrek niet had; het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel aan verhuurder toe te rekenen.
Artikel 15 - Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de fiets terugnemen op het moment dat: huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding; huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten,schade en rente blijven vragen.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te geven.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.
Artikel 16 - Klachten en Bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn
mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.
2. Wanneer blijkt dat huurder niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door verhuurder geldt het volgende. Huurder kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging gaat volgens een reglement dat huurder en verhuurder vooraf ter kennis is gebracht. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 0305695395. De klacht moet wel gaan over de uitlegging of uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden. Huurder kan er uiteraard ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen.
Artikel 17 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen huurder handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door verhuurder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door huurder als verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigverhuur.  Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien huurder zijn klacht eerst tijdig bij verhuurder heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van huurder niet naar tevredenheid door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling is opgelost.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de huurder de klacht bij de verhuurder indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet is opgelost.
4. Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is verhuurder aan deze keuze gebonden. Indien verhuurder een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Verhuurder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 18 - Nakomingsgarantie
1. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verhuurder geen gevolg geeft aan het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal €450,- tegen cessie van de vordering van huurder. Bij bedragen groter dan €450,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van €450,- uit aan huurder. Voor het meerdere wordt huurder aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. BOVAG verbindt zich in dat geval om geïncasseerde gelden aan huurder over te dragen.
3. De garantstelling bedoeld onder lid 2 geldt niet indien een rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verhuurder keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als huurder aan de formele verplichtingen heeft voldaan om het geschil bij de Geschillencommissie Voertuigverhuur aanhangig te maken voordat van een dergelijke situatie sprake is.
Artikel 19 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.
Artikel 20 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
Bron Bovag; Drukversie: juli 2017
 


Terug
Deel het met uw vrienden!

Openingstijden

Maandag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 18.00
Dinsdag:  Gesloten
Woensdag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 18.00
Donderdag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 18.00
Vrijdag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 20.00
Zaterdag:  9.00 - 16.00
Zondag:  Gesloten
 
Afwijkende openingstijden:
Vakantie 2024 gesloten van 10 t/m 18 augustus


Contactgegevens

Facebook